برنامه SEETONG

SEETONG

 

برنامه انتقال تصویر مناسب برای دستگاه های NVR

Seetong مشتری نظارت از راه دور برای همه دستگاه های ابر Seetong است.
توابع اصلی این برنامه عبارتند از: ثبت نام کاربر، سریع اضافه کردن تجهیزات ابر، پیش نمایش زمان واقعی تصویر، مخابره داخل ساختمان، ویدیو، تصویر، تقسیم بندی صفحه نمایش، گشت چرخ، صفحه نمایش صلیب یا صفحه نمایش صفحه نمایش عمودی، فشار زنگ هشدار، پخش ویدئو از راه دور، آلبوم های محلی و مدیریت پخش ویدئو.